Digitala prov

Ur reglerna vid digitala prov:

Föraren har på förhand iordningsställt ett provområde med någon form av avgränsningar, t ex koner el dyl, så att föraren vet exakt var ekipaget syns hela tiden provet genomförs. Provområdet kan vara i en hundhall, i hemmet t.ex en del av ett rum, eller utomhus. Utomhus kan avgränsningarna vara till exempel staket, eller markeras med ringband eller liknande.

Vid […] digitalt prov är det förarens ansvar att se till att underlaget är av lämpligt material och att det vid behov finns halksäkra mattor o dyl för att säkerställa hundens välbefinnande i de valda tricken. Om domaren ser att hunden halkar eller på annat sätt riskerar att skada sig kan domaren […] underkänna den inlämnade filmen med tricken.

Tänk också på att undvika ljuskällor som fönster eller starka lampor bakom er, ljuset bör komma från bakom kameran. Är ni ute så tänk på var solen finns och hur vinden blåser (så inte ljudet försvinner). Även färgen på bakgrunden kan ha betydelse, en svart hund mot svart matta syns dåligt.

En ”belöningsstation” ska finnas inom eller strax utanför kamerans synfält, t ex i form av ett specifikt utsett bord, bokhylla el dyl.

Innan provets början ska all utrustning för trick placeras i eller i direkt anslutning till provområdet.

Filmning
Använd ett mobilstativ eller palla upp mobilen stadigt med till exempel böcker så att den inte välter. Eller anlita en kompis som kan filma. Denne kan då samtidigt påminna föraren vad nästa trick är.

Ha annars gärna dina trick uppskrivna på ett stort papper eller en whiteboardtavla som är enkel för dig att se. 

Kontrollera i förväg så att kamerans placering fungerar för alla tricken så både hund och förare syns genom hela tricket och att förarens muntliga signaler tas upp av kameran. Stäng av radio, TV o dyl
och undvik om möjligt även andra störande ljud. 

Det är den tävlandes ansvar att domaren tydligt kan se tricket, om domaren ej kan bedöma tricket på grund av fel vinkel kan tricket ej godkännas. Gör gärna en testfilm så att du ser att allt fungerar.
Kameran kan vid behov flyttas för att visa olika vinklar, filmare får också användas.

Hunden får ej vara ur bild vid något tillfälle under trickens genomförande och sändningen får inte brytas. Om kameran behöver flyttas kan hunden ombes stanna kvar eller bindas upp under tiden.

Om du vill flytta kameran för att filma ur en annan vinkel måste detta alltså göras då kameran är igång. Förflyttningen ska gå snabbt och det ska tydligt framgå att hunden inte flyttar sig under tiden.

Om hunden försvinner ur bild eller sändningen bryts kan provet inte godkännas. Undantag för detta gäller om sändningsavbrottet, vid online-prov via länk, beror på fel hos arrangör, då får provet istället startas om från där arrangören/domaren anser att det är lämpligt.

Efter filmat trickprov
Ingen redigering alls får göras av filmen, den ska insändas som en obruten film. Möjligen kan filmen vid behov trimmas i början och slutet men får i övrigt ej redigeras. Den måste vara oklippt och med originalljud när den insänds för bedömning.